ODLUKA o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za 2016.g.

Temeljem članka 20.stavka 1.Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13) , Općinsko vijeće općine Kistanje na prijedlog načelnika Općine Kistanje , na 25.sjednici od 29.ožujka 2017.g., donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za 2016.g.

Članak 1.

1.Usvaja se Izvješće načelnika Općine Kistanje o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za 2016.godinu , KLASA:363-02/17-01/5, URBROJ:2182/16-02-17-1 od 24.ožujka 2017.g.
2.Sastavni dio ove Odluke je Izvješće iz točke 1.ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji“, a objavit će se I na internestkim stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/17-01/11
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković