ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 25.sjednici, od 29.ožujka 2017.g., donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

1. Prihvaća se Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po
točkama dnevnog reda za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.03.2017.g.,koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr , bez sugestija, prijedloga ili komentara.
2. Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-01/17-01/15
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković