ODLUKA O DONOŠENJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2016. SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.G.

Na temelju članka  39.Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 I 136/12) I članka 32.Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.8/09.,15/10 . I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici,od 27.veljače 2017.godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PRVIH  IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2016. SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.G.

I.
Donose se Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje  za 2017.g. sa projekcijama plana za 2018. I 2019.g., u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu  na snagu prvog dana od objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije" i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

 

KLASA:021-01/17-01/12
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković