ODLUKA o isplati godišnje nagrade redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji redovnu nastavu pohađaju izvan Knina,za 2016.godinu

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače 2017.godine, donosi

 

ODLUKU
o isplati godišnje nagrade  redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji redovnu nastavu pohađaju izvan Knina,za 2016.godinu

I.

Redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji se školuju (redovnu nastavu pohađaju) izvan Knina, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kistanje i koji su u roku podnijeli prijavu za isplatu godišnje nagrade po pozivu koji je objavila Općina Kistanje, isplatit će se godišnja nagrada za 2016.godini  , i to:

a) svakom studentu po 1.000,00 kuna ( 19 redovnih studenata)
b) svakom učeniku po 1.000,00 kuna (19 redovnih učenika koji se školuju izvan grada Knina).

II.

Sredstva za provedbu ove odluke planiraju se i osiguravaju iz Proračuna Općine Kistanje  za 2017.g. Razdjel:003,Glava:00301, Program:21,Aktivnosti: A100221.

III.

Za provedbu ove odluke zadužuje se načelnik Općine Kistanje  i Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

KLASA:021-01/17-01/10
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače  2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković