ODLUKA O DONOŠENJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G.I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

Na temelju članka7.st.3. i čl.39.st. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08 i 15/15) i čl.32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici,od 27.veljače 2017.godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G.I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

I.
Donose se Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g.  u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu  na snagu prvog dana od objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije" i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

 

KLASA:021-01/17-01/11
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković