Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te članka 32. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije "br.8/09.,15/10. I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  je na svojoj 24. sjednici, održanoj 27.veljače 2017. godine, donijelo

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE KISTANJE

 1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

 1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Na temelju  članka 21. st.2. i čl.24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/2015), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/2016)Općinski načelnik  Općine Kistanje donio je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje 30.prosinca 2016.g. , po prethodno pribavljenom prijedlogu službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 082/2015), te temeljem članka 21 navedenog Zakona, Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Čelnik Državne uprave donio je pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji je donio čelnik Državne uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer koji osniva.
Slijedom navedenog, a nakon što su doneseni gore navedeni dokumenti, Općina Kistanje donijela je Odluku o sastavu stožera civilne zaštite te poslovnik rada navedenog stožera.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati. Za Stožer civilne zaštite potrebno je osigurati konstantno usavršavanje na sljedeći način:
Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) a prije svega o:
- Mjere sustava civilne zaštite
- Ustrojavanje sustava civilne zaštite
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Sudionici u sustavu civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza  
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Pripremi za izradu Procjene rizika
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u prvoj polovici 2017. godine.
- Nositelj: Općina Kistanje
- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu Šibenik
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

  • 2.1 Postrojba civilne zaštite

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civlne zaštite potrebno je:
- oformiti i popunuiti postrojbu civilne zaštite
- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2017. godine
Izvršitelj: Općina Kistanje
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
Izvršitelj: Općina Kistanje
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. Godine

  • 2.2 Povjerenici civilne zaštite

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) a prije svega o:
- imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Izvršitelj: Općina Kistanjeu suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Šibenik
Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2017. godine.

 1. VATROGASTVO:

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2017. godinu planirana je kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
Posebna usavršavanja članova DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa
Predviđena sredstva – 230.000,00 kuna

 1. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU

            Na području Općine djelovalo je  Lovačko društvo "Janjevo", Kistanje, ali sada nema vidljivih dokaza o njegovoj aktivnosti i djelovanju.

 1. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE, OPĆINE KISTANJEDOBITI ZADAĆI
  • 5.1 Komunalno poduzeće Općine Kistanje      

Općinsko komunalno poduzeće u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 2017. godini planira provesti:
- vježbe evakuacije (svibanj 2016. godine), predviđena sredstva
- simulacija izvanredne situacije (kolovoz 2017. godine)

• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite
- nosila za ozlijeđene osobe
- vježbu evakuacije za sve radne jedinice (svibanj 2017. godine)
- sudjelovanje kao tehnička potpora na vježbama koje provodi lokalna samouprava (prema zahtjevima
tijekom 2017. godine)
Sa pravnim osobama koje će iz područja civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
Izvršitelj: Općina Kistanje u suradnji s područnim uredom za Civilnu zaštite Šibenik
Rok izvršenja: ožujak 2017. godine

 1. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj:
U organizaciji civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području Općine
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim tvarima.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za civilnu zaštitu, DVD-a.

 1. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na slijedeći način:

 • provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,
 • provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
 • prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu ,
 • prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
 • uvrštavanjem na web stranicu Općine dijelove Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Nositelj zadaće – Općina Kistanje(Stožer Civilne zaštite) ,
Rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE


Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Kistanje za 2017. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: Dobrovoljno vatrogasno društvo

2017. godina

230.000,00 kn za DVD

 

 

Civilna zaštita

2017. godina – 19.500,00 kuna

2018. godina – 248.000,00 kuna (DVD + CZ)

2019. godina – 248.000,00 kuna (DVD+CZ)

Ukupno za 2017. godinu

 249.500,00 kuna

KLASA:810-03/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,27.veljače 2017.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković