ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače 2017.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
 socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2016.g.
  2. Utvrđuje se da je za Program iz prethodnog stavka planirano ukupno 1.072.190,00 kuna, a da je isti izvršen sa 1.040.174,00 kuna , odnosno sa  97%.
  3. Program je izvršen kako slijedi:

 

                                                                                                         

Naziv Plan (III.Izmjene) Izvršenje

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

75.000,00

70.700.00

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

10.000,00

12.311,00

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske    
obnove

22.000,00

20.000,00

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000,00

472.150,00

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000,00

5.000,00

6. Pomoć starim i nemoćnim

207.800,00

207.938,00

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

3.000,00

1.500,00

10.Sufinanciranje programa javnih radova

159.390,00

159.145,00

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom   socijalne pomoći + predškole

90.000,00

76.294,00
+  15.136,00 predškola

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom  predškole (Obuhvaćeno posebnim programom   predškole)

              0,00

 

SVEUKUPNO:

1.072.190,00

1.040.174

Iskaz financijskih prihoda-Izvori financiranja

Plan (III.Izmjene)

Izvršenje

Općina Kistanje

        308.032,00

303.866,00

Šibensko-kninska županija

        500.000,00

            472.150,00

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

          0,00 

0,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

        264.158,00

264.158,00

UKUPNO

    1.072.190,00

1.040.174

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/4
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković