ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici, od 23.ožujka  2016.g. donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu

Članak 1.

  1. Programom javnih potreba u oblasti kulture u 2015.g. planirano je 102.000,00 kuna, a isti je ostvaren u visini od 70.500,00  kuna, odnosno sa  69,11 %.

 

  1. Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje u 2015.g., utrošena su kako slijedi:

Naziv

Plan

Ostvareno

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

36.500,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

34.000,00

Pomoć braniteljskim udrugama

2.000,00

0

Ukupno:

102.000,00

70.500,00


Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-01/16-01/5
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković