ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2015.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",br.71/06., 150/08., 124/10., 124/11, 86/12., 94/13, 85/15) i članka 32..Statuta Općine Kistanje ("Statuta Općine Kistanje ",broj 8/09., 15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici, od 23.ožujka  2016.godine, donosi

ODLUKU  O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u  sportu Općine Kistanje  za 2015.godinu

Članak 1.

  1. Program javnih potreba u  sportu za 2015.g.planiran je u visini od  55.000,00 kuna,  a ostvaren je u visini od 45.00,00 kuna, odnosno ostvaren je sa 81,81 %.
  2. Program je ostvaren kako slijedi:

 


OPIS

Plan

 Izvršenje

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata

5.000,00

1.000,00

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

50.000,00

44.000,00

Ukupno:

55.000,00

45.000,00


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković