ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje u 2015. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 18. .sjednici održanoj 23.ožujka  2016.g.,  donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  u 2015. godinu

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju  Programa javnih  potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2015.g.
  2. Programom iz prethodnog stavka  planirana su sredstva u iznosu od 46.000,00 kuna, a isti je izvršen u iznosu od 45.317,64 kuna, odnosno sa 98,51 %.
  3. Program je ostvaren kako slijedi:
  Planirano Ostvareno
1. Troškovi zaposlenih (nastavnice/dadilje/odgajateljice)  (Prijenos sredstava Osnovnoj školi "Kistanje" koja za potrebe ovog Programa angažira/zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa poseban ugovor o radu. (Ukupno: 37.000,00 kn, od toga u 2015.g.18.500,00kn) 20.000,00kn 18.346,64kn
Dio Ministarstva znanosti i obrazovanja planirano 8.000,00 kn 4.100,00 kn
2. Materijalni troškovi (radni listovi,bojanke,materijali za modeliranje,lopte itd.) 3.000,00 kn 2.059,00 kn
4. Troškovi prijevoza predškolske djece od kuće do škole 15.000,00kn 20.812,00kn
Sveukupno: 46.000,00kn 45.317,64 kn


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-01/16-01/6
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković