ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13 i 14/14), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici, od 23. ožujka  2016.godine, donosi

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g.
  2. Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 1.777.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od 1.542.274,90kuna, odnosno sa 86,79%.
  3. Program je ostvaren  kao slijedi:

 

  1. Javna rasvjeta

R.br.

OPIS POSLOVA

Planirano

Ostvareno

1.

Troškovi električne energije

300.000,00

258.235,41

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske  
učinkovitosti -usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o  standardima upravljanja rasvjetom

165.000,00

164.646,25

 

UKUPNO:

465.000,00

422.881,66

     B) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


R.br.

OPIS POSLOVA

Planirano

Ostvareno

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

300.000,00

291.487,56

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina, popravljanje rubnjaka,
izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika :/Stijelje,Zorice,
Matijevići,Đilasi,  Ljune ,Gornji Ležaići,Dubravari,Čakići,
Bjelanovići).
- Matijevići-Šuše , 236.904,92 kn  ( od toga je 50% , ili 118.452,46
kuna Državnog ureda za obnovu i stambeno  zbrinjavanje ) i

 - razno, hitne , neočekivane i neplanirane intervencije

 

 

 

 

236.904,92

103.095,08

 

 

 

 

236.904,92

54.582,58

 

UKUPNO:

340.000,00

  291.487,56

    c) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


R.br.

OPIS POSLOVA

Planirano

Ostvareno

1.

Održavanje javnih površina

13.000,00

12.750,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina/ Uređenje dijela  trga Petra Preradovića u centru mjesta Kistanje,kod zgrade VSNM-čišćenje  prostora, uklanjanje urušene ograade od suhozida, tamponiranje i valjanje tampona/.

13.000,00

12.750,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina -K.P.Kistanje d.o.o.
(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog  otpada na deponij)

500.000,00

477.142,36

 

UKUPNO:

513.000,00

489.592,36

 

D) Veterinarski i sanitarni poslovi


R.br.

OPIS POSLOVA

Planirano

Ostvareno

1.

Veterinarski poslovi -hvatanja životinja bez nadzora
i uklanjanje stradalih životinja sa prometnica

30.000,00

21.100,00

2.

Sanitarno-komunalni poslovi (kanalizacija-precrpnice-pročistaći)

65.000,00

52.937,50

3.

Sanacija/otklanjanja problema na  kanalizacijskom sustavu

15.000,00

8.125,00

 

UKUPNO:

110.000,00

74.045,62

E) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


R.br.

OPIS POSLOVA

Planirano

Ostvareno

1.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

42.500,00

2.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a  "Sveti Juraj" Kistanje

250.000,00

180.000,00

3.

Hitne ,neplanirane i neočekivane intervencije na otklanjanju kvarova na vodoopskrbnom sustavu

50.000,00

41.467,84

 

UKUPNO:

345.000,00

263.967,84

REKAPITULACIJA TROŠKOVA


R.br.

Naziv

Plan

IZVRŠENJE

1.

Javna rasvjeta

465.000,00

422.881,66

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

340.000,00

291.487,50

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

513.000,00

489.892,36

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

110.000,00

74.045,62

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

349.000,00

263.967,84

 

UKUPNO:

1.777.000,00

1.542.274,90

ISKAZ  FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORI FINANCIRANJA

NAZIV

PLAN

IZVRŠENJE

Prihodi od komunalne naknade

150.000,10

150.000,10

Proračun Općine Kistanje za 2015.g.

1.508.547,60

1.273.822,50

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

118.452,46

118.452,46

UKUPNO:

1.777.000,00

1.542.274,90


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-01/16-01/7
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković