ODLUKA o isplati godišnje nagrade studentima i učenicima srednjih škola , za 2015.g., koji se školuju izvan Knina

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici, od 23.ožujka 2016.godine, donosi

ODLUKU
o isplati godišnje nagrade studentima i učenicima srednjih škola , za 2015.g.,
koji se školuju izvan Knina


I.

Studentima i učenicima srednjih škola koji se školuju izvan Knina, koji su u roku podnijeli zahtjev za isplatu godišnje nagrade po objavljenom pozivu Općine Kistanje, sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Kistanje , isplatiti godišnju nakradu za 2015.godinu, i to:
a)svakom učeniku po 900,00 kuna
b)svakom student po 1.000,00 kuna

II.

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana su i osigurana su Proračunom Općine Kistanje za 2016.g. u Razdjelu: 003, Glavi: 00301, Programu: 08, Aktivnosti: A100801 (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 16/2015.)

III.

Za provedbu prethodne točke odobava se ukupan iznos od 29.300,00 kuna .

IV.

Za provedbu ove odluke zadužuje se načelnik Općine Kistanje.

KLASA:021-01/16-01/9
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković