I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja 2016.g., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

 

Članak 1.

U Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/2015.),

članak 2.mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2016.godinu u ukupnom iznosu od:

PLANIRANO:……………… 874.000,00 kuna
PRVE IZMJENE:…………….944.780,00kuna

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:
      

  PLAN   kn I.IZMJENE 

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

20.000

50.000

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

20.000

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

540.000

500.000

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

5.000

6. Pomoć starim i nemoćnim

50.000

92.880

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

5.000

10.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000

165.900

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni
programom   socijalne pomoći

45.000

76.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole
(Obuhvaćeno posebnim programom predškole)

15.000

0

SVEUKUPNO:

874.000

944.780

 

 

 

Izvori financiranja

PLANIRANO

I.IZMJENE

Općina Kistanje

196.000

220.000

Šibensko-kninska županija

500.000

500.000

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

8.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje

120.000

216.780

UKUPNO

874.000

944.780

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g stupaju na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 23.svibnja 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković