PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 19 .sjednici održanoj 23.svibnja 2016.g.,  donijelo je

 

 PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2016. godinu

 

Članak 1.

U Programu  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj  16/2015.), članak 2.mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2016. godinu osigurat će se ukupno
51.000,00 kuna  i to za:

  Planirano               I.Izmjene

1. Igraonice za djecu i mladež (Troškovi za rad nastavnice /dadilje/odgajateljice)
Prijenos sredstava Osnovnoj školi "Kistanje" koja za potrebe
ovog programa zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa
poseban ugovor o radu.

30.000,00kn 40.000,00kn
2. Tekuće donacije u novcu Osnovnoj školi "Kistanje" resornog ministarstva 8.000,00kn 8.000,00kn
3. Materijalni troškovi (radni listovi,bojanke,materijali za modeliranje,lopte itd.) 3.000,00kn 3.000,00kn
Ukupno: 41.000,00kn 51.000,00kn


Članak 2.

Prve izmjene i dopune Programa  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.godinu stupaju na snagu  prvog dana  nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji»,  a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.svibnja 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković