I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja  2016.godine, donosi

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/2015.),

Članak 6. mijenja se i glasi

 

"Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno

PLANIRANO:………………102.000,00 kn
I.IZMJENE:…………………100.000,00 kn

Planirana sredstva dodijeliti će se:


Naziv

PLANIRANO

I.IZMJENE

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

50.000

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

50.000

Pomoć  braniteljskim udrugama

2.000,00

0

Članak 2.

Općina Kistanje sufinancirat će rad braniteljskih udruga u 2016.g. ukoliko su registrirane na njenom području i kada svoju  djelatnost  obavljaju na području općine Kistanje.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu  stupaju na snagu prvog dana nakon objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

KLASA:021-05/16-01/6
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje ,23.svibnja 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković