PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja 2016.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godinu


Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 16/2015.),

članak 2. mijenja se i glasi

Članak 2.

Ovim programom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba i aktivnosti u sportu na području općine Kistanje u 2016.g. u ukupnom iznosu od

PLANIRANO: 50.000,00 kuna
PRVE IZMJENE:65.000,00 kuna

Članak 3.
Članak 6.mijenja se i glasi:
Članak 6.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: PLANIRANO I.IZMJENE
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata... 5.000,00 kn 20.000,00 kn
2. Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama........................ ..45.000,00 kn 45.000,00 kn

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini stupaju na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/16-01/7
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje ,23.svibnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković