PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja  2016.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

 

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2016.g.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/2015.),

Članka 2.mijenja se i glasi:

"Članak 2.
1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Prve izmjene

Troškovi(procjene) u kunama

1.

Troškovi električne energije

350.000,00

350.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom
zakonskom regulativom o  standardima upravljanja rasvjetom

150.000,00

150.000,00

 

Ukupno:

500.000,00

500.000,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Prve izmjene

Troškovi(procjena) u kunama

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

350.000,00

430.000,00

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih
rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,
popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada
završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i
ugradnja slivnika .

350.000,00

 

400.000,00

1.2.

Čišćenje snijega

30.000,00

30.000,00

 

Ukupno:

380.000,00

430.000,00

 

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Prve izmjene

Troškovi(procjena)ukunama

1.

Održavanje javnih površina

42.000,00

42.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

22.000,00

22.000,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

10.000,00

1.5.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

10.000,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje
d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada na deponij)

450.000,00

450.000,00

 

Ukupno:

492.000,00

492.000,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Prve izmjene

Troškovni(procjena)u kunama

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i
uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

20.000,00

20.000,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju
Kistanje 1,Kistanje

10.000,00

10.000,00

 

Ukupno:

30.000,00

30.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Planirano

Prve izmjene

 Troškovi (procjena) u kunama

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

10.000,00

10.000,00

1.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

20.000,00

3.

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

10.000,00

4.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

43.000,00

    5.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

5.000,00

5.

Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.)

80.000,00

10.000,00

6.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a
"Sveti Juraj" Kistanje

200.000,00

200.000,00

7.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

8.

Održavanje vodovodne infrastrukture-vodovodnog sustava i uređaja

0

20.000,00

9.

Sanacija(popravak) kanalizacijskog sustava

0

20.000,00

10.

Sanacija i održavanje septičkih jama

0

10.000,00

11.

Održavanje  Imhoff taložnika 

0

50.000,00

 

Ukupno:

373.000,00

403.000,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Planirano

Prve izmjene

Troškovi (procjena) u kunama

1.

Javna rasvjeta

500.000,00

500.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

380.000,00

430.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

492.000,00

492.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

35.000,00

20.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

373.000,00

403.000,00

 

Ukupno:

1.780.000,00

1.845.000,00

Članak 2.

Članak 4.mijenja se i glasi:
"Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno :
PLANIRANO:                         1.780.000,00 kn
PRVE IZMJENE:                     1.845.000,00 kn
a izvori financiranja su slijedeći


NAZIV

Planirano

Prve izmjene

Troškovi(procjena) u kunama

Prihodi od komunalne naknade

150.000,00

150.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

80.000,00

10.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije

350.000,00

900.000,00

Proračun Općine Kistanje

1.200.000,00

785.000,00

UKUPNO:

1.780.000,00

1.845.000,00

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
stupaju na snagu prvog dana nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a  primjenjuje se od 01.siječnja  2016.godine.

KLASA:363-01/16-01/6
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 23.svibnja 2016.g..

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković