PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2017.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici od 30.studenog  2016.g., donijelo je

PROGRAM
gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
u 2017.godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za 2017.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području općine Kistanje za 2017.godinu , koji će se financirati iz:

  1. komunalnog doprinosa,
  2. dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
  3. sredstava koncesijskih naknada,
  4. Proračuna Općine Kistanje,
  5. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).

Program sadrži:

  1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2.

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

 

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dpvršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca  250metara ulice Marka Marulića  što podrazumijeva asfaltiranje kolovoza ,izgradnju i asfaltiranje nogostupa,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.

 

400.000,00

 

2.

Uređenje Trga P.Preradovića

Projektna dokumentacija za uređenje Trga P.Preradovića-dovršetak

 

50.000,00

 

3.

Uređenje trga sv.Nikole

Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-dovršetak

 

50.000,00

 

4.

Dovodni gravitacijski vodovod Kistanje-manastir Krka

 

Projektna dokumentacija-dovršetak

 

20.000,00

 

5.

Ceste - sanacija i moderniz.nerazavrstane ceste - razno/priključci

Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na izgradnji priključaka nerazvrstanim cestama, u ukupnoj dužini od 50 metara.

 

50.000,00

 

6.

Izgradnja moblnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi

Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner

 

20.000,00

 

Izgradnja  ograda /kapela na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju
građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

 

50.000,00

 

7.

Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža (dio)

100.000,00

Ukupno:

740.000,00

Izvori financiranja:  
1.Proračun Općine Kistanje 190.000,00 kuna
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 350.000,00 kuna
4.Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik 200.000,00 kuna
Ukupno: 740.000,00 kuna
  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

1.

Nabava jednog mobilnog reciklažnog dvorišta tip kontejner

Mobilno reciklažno dvorište tipa kontejner za odlaganje raznog otpada.

100.000,00

2.

Stacionarlno reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

80.000,00

3.

Stacionarno reciklažno dvorište

Izgradnja –pripremni radovi ,dio

100.000,00

Ukupno:

280.000,00

Izvori financiranja:  
1.Proračun Općine Kistanje 180.000,00 kuna
2.Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje/odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 100.000,00 kuna
Ukupno: 280.000,00 kuna


Članak 3.

Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje čine eventualni troškovi vezani za imovinsko pravne odnose, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostali prateći troškovi, te nakon provedenog postupka nabave.

Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2018.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2017.godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/13
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje ,30.studenog 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković