PROGRAM socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici, od 30.studenog 2016.godine, donosi

PROGRAM
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

 

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se financijska sredstva  za provođenje Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2017.godini.

Članak 2.

Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2015.godinu u ukupnom iznosu od 927.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:
  
  PLAN   kn  

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

40.000

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

6. Pomoć starim i nemoćnim

93.000

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

10.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom 
socijalne pomoći

75.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole/ mala škola

15.000

SVEUKUPNO:

927.000

Izvori financiranja

 

Općina Kistanje

249.000

Šibensko-kninska županija

500.000

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje

170.000

UKUPNO:

970.000

Članak 4.

Evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz ovog Programa vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, a dio dokumentacije osigurava se i putem Centra za socijalnu skrb Knin, Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih uključenih u provedbi ovog Programa.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Kistanje , a raspodijeliti će se ovisno o njegovoj likvidnosti. Raspodjela sredstava vrši se po nalogu načelnika Općine Kistanje.

Članak 6.

Ovaj Program  stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.


KLASA:021-05/16-01/22
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 30.studenog  2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković