PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2017. godinu i igraonica za djecu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 22.sjednici održanoj 30.studenog 2016.g., donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje za 2017. godinu i igraonica za djecu

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području
predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2017. godini iz Proračuna Općine Kistanje i provođenje aktivnosti „Igraonice za djecu-cjelogodišnji program“.
(2) Javne potrebe iz stavka 1. zadovoljavat će se ostvarivanjem programa predškole ,koja se provodi od
01.siječnja do 31.svibnja 2017.g., četiri dana u tjednu i to :
1.Prva skupina djece pohađat će program ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati
2.Druga skupina djece pogađat će program utorkom i četvrtkom u razdoblju od 08,00 do 12,00 sati
i ostvarivanjem igraonica za djecu , koji će se provoditi nakon završetka programa predškolskog odgoja.
(3) Cilj koji se želi ostvariti provođenjem navedenog programa je zadovoljavanje djetetovih osnovnih
potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta, cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

Članak 2.

Za provođenje ovog Programa, u Proračunu Općine Kistanje za 2017. godinu osigurat će se ukupno
127.212,00 kuna ,od toga:
a) za predškolski odgoj i obrazovanje: 41.000,00 kuna i ,od toga:
Troškovi za rad nastavnice/dadilje/odgajateljice .............................................30.000,00 kn
Pomoć Osnovnoj školi „Kistanje“ za nabavu opreme i sl...................................8.000,00 kn
Troškovi nabave radnih listića,bojanki,itd. za djecu..........................................3.000,00 kn
b)za igraonice za djecu:60.000,00 kuna-troškovi provedbe aktivnosti:plaća,materijal itd.

Članak 3.

(1) Sredstva za plaće zaposlenima iz st.1.t.1.čl.2.ovog Programa uplatit će se u korist žiro računa Osnovne
škole „Kistanje“ iz Kistanja na njen pisani zahtjev a temeljem prethodno zaključenog ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za provedbu ovog Programa.
(2) Sredstva za materijalne troškove (nabava slikovnica, bojica,bilježnica i drugo) iz st.1.t.3.čl.2.ovog
Programa doznačit će se na žiro račun tvrtke kod koje će se nabaviti potrebna sredstva za provedbu programa.

Članak 4.
Osim aktivnosti iz članka 1. ovog Programa, Općina Kistanje će samostalno ili u suradnji sa Osnovnom školom „Kistanje“ ili na drugi odgovarajući način organizirati tijekom 2017.godine „Igraonice za djecu-cjelogodišnji program“ za koji je u proračunu Općine Kistanje planirano i osigurano 60.000,00 kuna.

Za provedbu aktivnosti iz prethodnog članka osigurat će se odgovarajuća stručna osoba uz pomoć Osnovne škole Kistanje ili temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme .

Članak 5.

Osnovna škola „Kistanje“, iz Kistanja odnosno odgajateljica angažirana na provedbi predškolskog odgoja iz članka 1.ovog Programa, podnosi načelniku Općine Kistanje pisano izvješće .

Članak 6.

Odgajateljica odnosno stručna osoba angažirana na provedbi aktivnosti iz članka 4.ovog Programa :„Igraonice za djecu-cjelogodišnji program“ , podnosi načelniku Općini Kistanje pisano izvješće o provedbi toga programa.

Članak 7.

Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje za 2017. godinu stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/24
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 30.studenog 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković
.