PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  22.sjednici, od 30.studenog 2016.godine, donosi

 

PROGRAM
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

 

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine Kistanje  za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Općinu Kistanje koje provode udruge koje djeluju na području općine Kistanje  ,u okviru slijedećih djelatnosti:

  • likovna djelatnost,
  • glazbena djelatnost,
  • ostalo

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA:Svrha posebnih programa u kulturi jeste uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području općine Kistanje , provedbom programa, akcija i manifestacija u kulturi od interesa za Općinu Kistanje .

Članak 3.

CILJ PROGRAMA:Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Kistanje.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA:
Ovaj program sastoji se iz slijedećih aktivnosti:
1.Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi
2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava
3.Pomoć vjerskim zajednicama.


Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U provedbi ovog programa uključit će se,prema potrebi  :
-ovlaštene osobe /voditelji udruga –provoditelja aktivnosti  u oblasti  u kulture
-druge stručne osobe iz  djelatnosti kulture , angažirane prema potrebi.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno 100.000,00 kn , a dodijeliti će se:


Naziv

Plan

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00


Članak 7.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje, a raspodijeliti će se u vidu donacija ovisno o likvidnosti Proračuna Općine Kistanje.
Raspodjelu sredstava prema prijedlozima/zahtjevima  provoditelja aktivnosti odobrava općinski načelnik posebnim zaključkom , odnosno potpisom na zahtjev podnositelja zamolbe .
Za sredstva donacija iznad 50.000,00 kuna sklapa se odgovarajući ugovor.
Ugovor se neće sklapati za pomoći dane vjerskim zajednicama.
Sredstva iz članka 6. ovog Programa, doznačivati će se na žiro račune korisnika.

Članak 8.

Korisnici sredstava iz članka 6. ovog Programa podnose izvještaje o utrošenim sredstvima.

Članak 9.

Ovaj program  stupa na snagu prvog dana nakon objave ,objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

 

KLASA:021-05/16-01/25
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje ,30.studenog 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković