PLAN unapređenja zaštite od požara na području Općine Kistanje za 2015. godinu

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13) Načelnik Općine Kistanje donosi

P L A N
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Kistanje za 2015. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Općine Kistanje u 2015. godini.

Članak 2.

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2015. godine, za području Općine Kistanje pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD „Sveti Juraj „ Kistanje 2015. godinu,
2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

Članak 3.

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:
1. na temelju programa rada DVD-a“Sveti Juraj“ Kistanje za 2015. godinu, kao nositelje vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Općine Kistanje,
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.

Članak 4.

Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u „Sveti Juraj“ Kistanje od 00,00 do 24,00 sata.
Aktivno dežurstvo provodit će:
- 1 zapovjednik vatrogasne postrojbe – zapovjednik DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje,
- 1 vozač cisterne/mehaničar/zamjenik zapovjednika – radnik DVD-a „Sveti Juraj“Kistanje,
- 4 sezonskih vatrogasca DVD –a sv.Juraj» Kistanje– (50% Proračun Općine Kistanje i Proračun RH
50%)

Članak 5.

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Kistanje, organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Kistanje, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Kistanje - obavljat će DVD „Sveti Juraj“ Kistanje za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje sukladno Planu ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe,
Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini.

Članak 6.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini.

Članak 7.

Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje, motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.

Članak 8.

O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u“Svetio Juraj“ Kistanje te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a.

Članak 9.

Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD- u „Sveti Juraj“ Kistanje odredit će nadležno tijelo DVD-a.

Članak 10.

Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim Planom.

Članak 11.

U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Kistanje, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina Kistanje će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.

Članak 12.

Sve neizvršene mjere i zadaća prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, zapovjednik DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD- a i Općinu Kistanje (Načelnika).

Članak 13.

Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2015.) odnosno završetka (30. rujna 2015.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje , donijet će načelnik Općine Kistanje.

Članak 14.

Sredstva Proračuna Općine Kistanje namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršavaju DVD „Sveti Juraj“ Kistanje, odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a , isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a“Sveti Juraj“ Kistanje.
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a“Kistanje“ u skladu sa ovim Planom i drugim aktima.

Članak 15.

DVD „Sveti Juraj“ Kistanje dužan je do kraja svibnja 2015. godine dostaviti Općini Kistanje (Načelniku) cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje (specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Općine Kistanje na kojima su intervenirale vatrogasne postrojbe DVD-a“Sveti Juraj“ Kistanje u 2015. godini.

Članak 16.

Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Kistanje, ako i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.

U Proračunu Općine Kistanje za 2015. godinu osigurano je 150.000,00 kn, a kojim se financira:
1/ plaće za 1 profesionalnog vatrogasca DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje
2/ plaće za 4 pripadnika vatrogasne (sezonske interventne) postrojbe DVD-a,
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD „Sveti Juraj“ Kistanje,
4/ materijalni troškovi DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),
5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD“Sveti Juraj“ Kistanje, temeljem posebnog sporazuma između njega i Hrvatskih šuma.

Članak 17.

U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Kistanje (proračunska sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

KLASA: 810-03/15-01/4
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje, 04.svibnja 2015.g.
OPĆINSKI NAČLENIK
Goran Reljić