ODLUKA o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 24. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 7. stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. god. (NN 36/15) i članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. i 4/13), Načelnik Općine Kistanje, 04.svibnja 2015.godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe


Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja općine Kistanje u razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna 2015.god.
Motriteljsko dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Kistanje za provedbu mjera zaštite od požara za 2015. godinu.

Članak 2.

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sveti Juraj“ Kistanje,
Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara,
Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o.,
Motrionica Hrvatskih šuma d.o.o.
Članak 3.

Temeljem točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. god. (NN 36/15), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata.

Članak 4.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci.

Članak 5.

Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14).

Članak 6.

Služba na osmatrčnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Kistanje, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društava Kistanje.
Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice.

Članak 8.

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Sveti Juraj“ Kistanje, na broj telefona 099 227 9806, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru (VOC) na broj telefona 193.

Članak 9.

Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ , a primjenjivat će se od 1.lipnja 2015. godine.

Klasa:810-03/15-01/5
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje,04.svibnja 2015.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić