PLAN korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 46. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. I 4/13), načelnik Općine Kistanje donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova

Članak 1.

U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Kistanje, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine Kistanje, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.

Članak 2.

Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Kistanje „Sveti Juraj“ (u daljnem tekstu DVD Kistanje), odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili šibensko-kninske županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Kistanje ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

Članak 3.

Vatrogasni zapovjednik DVD-a Kistanje, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske mehanizacije.

Članak 4.

Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Kistanje, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Kako na području Općine Kistanje nema fizičkih ni pravnih osoba koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju (kamione,buldožere,utovarivače,agregate, pumpe i slično) , za provedbu odredaba ovog Plana,angažirat će se teška mehanizacija :

- CESTE ŠIBENIK d.o.o., Ulica Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik
- Obrt MANDUŠIć, Rupe 7,Skradin,vl.Ante Mandušić

Članak 5.

Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.

Članak 6.

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Kistanje, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.

Članak 7.

U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana.

Članak 8.

Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“«.

KLASA:810-03/15-01/3
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje, 04.svibnja 2015.g
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić