ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Na temelju članka 84. st.2.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12. sjednici, od 29.travnja 2015.g., donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2014. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja................................1.132.088,57 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine..... 965.734,29 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 965.734,29 kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 166.354,28 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u 2015.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

KLASA:400-05/15-01/5
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,24.travnja 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković