Odluka o isplati godišnje nagrade učenicima i studentima za 2014.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje 8/09.,15/10. i 4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici, od 29.travnja 2015.godine ,donosi

ODLUKU

(1)Općina Kistanje će u 2015.godini isplatiti novčanu godišnju nagradu redovnim učenicima srednjih škola i studentima za 2014.godinu za uspješno školovanje , a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kistanje.
(2) Ukupna financijska sredstva koja se osiguravaju Proračunom Općine Kistanje za isplatu godišnje nagrade iz st.1.ove Odluke iznose 30.000,00 kuna.
(2) Godišnja nagrada iz stavka 1.ove Odluke iznosi 700,00 kuna, po korisniku.
(3) Za provedbu ove Odluke koristiti sredstva planirana u Proračunu Općine Kistanje za 2015.g. u
Razdjelu:003,Glavi:00301, Programu:08, Aktivnostima:A100801 „Službeni vjesnik Šibensko
-kninske županije“,broj 2/2015), te Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kistanje za 2015.g. konto 3811 umanjiti za 20.000,00 kuna, za koji iznos uvećati konto 3721 istog programa.
(4) Za provedbu ove odluke zadužuje se načelnik Općine Kistanje.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković
KLASA:021-01/15-01/17
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,29.travnja 2015.g.