ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g.

Na temelju članka 12. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine” ,broj 87/08.,136/12.,15/15), članka 15.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” br.24/2013.) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici, od 29.travnja 2015.godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje
za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g.

1.Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g. sa izvještajem o provedbi plana razvojnih programa za 2014.u tekstu koji prilježe ovoj odluci i ovom zapisniku ,KLASA:400-05/15-01/3, URBROJ:2182/16-01-15-1 od 29.travnja 2015.g.
2.Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA:400-05/15-01/2
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 29.travnja 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković