ODLUKA o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje ,na 16.sjednici održanoj 14.prosinca 2015.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu


1.Donose se Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2015.godinu sa projekcijama za 2016. i 2017.godinu koje priliježe ovoj odluci i čini njen sastavni dio i koje se nalaze u privitku ovog zapisnika.
2.Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” prvog dana od objave , a primjenjuju se od 01.siječnja 2015.g. do 31.prosinca 2015.g.

KLASA:021-01/15-01/28
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 14.12.2015.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković