PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14.prosinca 2015.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu 


Članak 1.

U Programa javnih potreba u kulturi Općine Kistanje  za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 2/15), članak 6. mijenja se i glasi:

"Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:                              

Naziv

PLAN

I.IZMJENE

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

50.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

50.000,00

Pomoć  braniteljskim udrugama

2.000,00

2000,00

UKUPNO: 102.000,00 102.000,00

                                                                                             
Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje, a raspodijeliti će se ovisno o njegovoj likvidnosti.
Raspodjelu sredstava prema prijedlozima/zahtjevima  provoditelja aktivnosti odobrava općinski načelnik .
Sredstva iz članka 6. ovog Programa, doznačivati će se na žiro račune korisnika".

Članak 2.

Prve izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

 

KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14.prosinca  2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković