Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2015. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 16. .sjednici održanoj 14.prosinca  2015.g.,  donijelo je

Prve izmjene i dopune Programa
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu javnih  potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2015.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 2/15), članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Za provođenje ovog Programa, u Proračunu Općine Kistanje  za 2015.g. 
PLANIRANO JE :51.000,00 kuna
PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA: Planirano je  46.000,00 kuna,
i to za:

  Planirano I.izmjene
1. Troškovi zaposlenih (nastavnice/dadilje/odgajateljice) 30.000,00kn 20.000,00kn

(Prijenos sredstava Osnovnoj školi "Kistanje" koja za potrebe ovog Programa angažira/zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa poseban ugovor o radu. (Ukupno: 37.000,00 kn, od toga u 2015.g.18.500,00kn)

Dio Ministarstva znanosti i obrazovanja

  8.000,00 kn
2.  Materijalni troškovi (radni listovi,bojanke,materijali za modeliranje,lopte  itd.)                                          3.000,0kn 3.000,00kn
3. Troškovi preuređenja/adaptacije dijela prostora/ toaleta i sl. u OŠ "Kistanje" 18.000,00kn 0,00 kn
4. Troškovi prijevoza predškolske djece od kuće do škole 0,00kn 15.000,00kn
Sveukupno: 51.000,00kn 46.000,00knČlanak 2.

Prve izmjene i dopune  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2015. godinu  čine sastavni dio proračuna Općine Kistanje za 2015.g., stupa ju  snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA:021-05/15-01/16
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 14.prosinca  2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković