RJEŠENJE o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 32. i 33. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.8/09.,15/10. I 4/13.) ,članka 10.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09. I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na pismeni prijedlog vijećnika iz reda predstavničke većine (SDSS), na 16.sjednici ,od 14.prosinca 2015.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje


1. VUJO KRNETA ,bira se za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje,umjesto Mirka Vojnovića kome je 05.02.2015.g. prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Kistanje zbog podnesene ostavke ,a kojega je na dužnosti vijećnika zamijenila zamjenica vijećnika Ružica Jelača iz Varivoda.
2. Mandat prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje traje za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-01/15-01/26
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,14.12.2015.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković