ODLUKA o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016. sa projekcijama za 2017.i 2018.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08.,136/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. I 4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici,od 14.prosinca 2015.godine ,donosi

ODLUKU
o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016. sa projekcijama za 2017.i 2018.g.

1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.g.,sa projekcijama za 2017. I 2018.g. koji priliježi ovoj odluci i čini sastavni dio ovog zapisnika.
2. Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-01/15-01/30
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,14.12.2015.
Općinsko vijeće općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković