ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2016. i projekcija proračuna za 2017. i 2018.g.

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08., 136/12,15/15.), i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015.g., donosi

ODLUKU
o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2016. i projekcija proračuna za 2017. i 2018.g.

1.Donosi se Proračuna Općine Kistanje za 2016.godinu sa projekcijama proračuna za 2017. i 2018.godinu koji priliježe ovoj odluci i čini sastavni dio ovog zapisnika.
2.Prorčaun Općine Kistanje za 2016. sa projekcijama proračuna za 2017. i 2018.godinu stupa na snagu prvog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji”, a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.

KLASA:021-01/15-01/29
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,14.12.2015.
Općinsko vijeće općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković