ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 14.Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 16. sjednici, od 14.prosinca 2015.godine, donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2016.godinu


I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Kistanje za 2016.godinu ( u daljnjem tekstu:Proračun) i njegovo izvršavanja, upravljanje prihodima i izdacima i raspodjela prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna, upravljanje imovinom, pojedine ovlasti općinskog načelnika i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja.
Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka sredstava po posebnim namjenama raspoređenih u aktivnosti,
tekuće projekte ,kapitalne projekte i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Sredstva za rashode Općinskog vijeća, mjesnu samoupravu ,financiranje političkih stranaka i za zaštitu prava nacionalnih manjina osiguravaju se u Razdjelu 001. Općinsko vijeće, posebnog dijela Proračuna.

Sredstva za rashode Općinskog načelnika osiguravaju se u Razdjelu 002.Izvršno tijelo, posebnog dijela Proračuna.

Sredstva za rashode Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Razdjelu 003.Jedinstveni upravni odjel, posebnog dijela Proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje vrši naplatu proračunskih prihoda te poduzima sve potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Proračunski korisnici vrše naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti , iz donacije i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna .

Prihodi iz stavka 2.ovog članka izuzimaju se od obveze uplate u Proračun te se planiraju u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 5.

Proračunska sredstva koriste se samo za namjene koje su određene Proračunom.
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni Proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Općine Kistanje u 2016.g. ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog rashoda Proračuna.

Članak 6.

U Proračunu su utvrđena sredstva za pričuvu u iznosu od 10.000,00 kuna .
Sredstva pričuve koriste se za namjene propisane zakonom.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
Općinski načelnik je obvezan na prvoj slijedećoj sjednici izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Članak 7.

Namjenski prihodi koji pripadaju Općini Kistanje na temelju posebnih zakona, prihod su Proračuna i smiju se koristiti samo za namjene propisane zakonom.
Iznimno, za namjenske prihode od pomoći iz fondova Europske unije određuje se izuzeće od obveze uplate u Proračun.
Namjenski prihodi koji se ne budu iskoristili u 2016.godini, prenijet će se u Proračun za 2017.godinu.

Članak 8.

Isplata sredstava Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji.
Za svaki zaprimljeni račun obavljaju se sve potrebne kontrole.

Članak 9.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je općinski načelnik.
Proračun ima jedan račun za sva plaćanja.
Odredba stavka 1. ovog članka ne ograničava općinskog načelnika da za potrebe oročavanja viškova sredstava otvori račune u različitim poslovnim bankama.
Plaćanje predujmova iz sredstava Proračuna moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti općinskog načelnika te za obveze po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije , ministarstava ,državnih ureda, agencija i fondova .

Članak 10.

Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama moguća je najviše do 5% rashoda i izdataka na teret sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje, uz odobrenje Općinskog načelnika.
O izvršenoj preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće u roku 60 dana od dana donošenja odluke preraspodjeli.
Izmjene i dopune Proračuna predlaže se Općinskom vijeću na usvajanja.

Članak 11.

Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna, namijenjena za aktivnosti , projekte i tekuće donacije , raspoređuju se posebnom odlukom/ zaključkom općinskog načelnika, odnosno potpisom općinskog načelnika na zahtjev podnositelja zamolbe za pomoć (sufinanciranje).
Sredstva namijenjena za tekuće donacije koja nisu iskorištena u okviru programa kultura, sport, socijala, branitelji, nacionalne manjine, religija, politika i drugo rasporedit će se krajnjim korisnicima temeljem posebne odluke /zaključka općinskog načelnika.

Članak 12.

Pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Kistanje , čiji je osnivač Općina Kistanje , mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost Općine Kistanje.
Odluku o davanju suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.
Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i ustanovi iz stavka 1.ovog članka.
Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost ministra financija.
Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine Kistanje.
Općinski načelnik obvezan je godišnja izvješća o poslovanju subjekata iz stavka 1.ovog članka dostaviti Općinskom vijeću.
Korisnici proračunskih sredstava ,uključujući sve korisnike donacija, dužni su izraditi godišnja izvješća o svojem poslovanju , odnosno o namjenskom utrošku doznačenih sredstava , te ih dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu ,odnosno općinskom načelniku.

Članak 13.

Sve ugovore za financijske odnose, kao i ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina sklapa i potpisuje općinski načelnik.

Članak 14.

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje Proračuna te za zakonito, svrsishodno, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 15.

Dok se ne izgrade informacijski preduvjeti za praćenje prihoda korisnika proračuna i izvršavanje rashoda iz tih izdataka, korisnici proračuna nemaju obvezu uplate vlastitih prihoda u proračun Općine Kistanje.

Članak 16.

Općina Kistanje je javni naručitelj i obveznik primjene propisa o javnoj nabavi u postupku izvršavanja Proračuna-nabava roba,radova i usluga.
Odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave roba, radova i usluga je općinski načelnik u postupku Izvršenja Proračuna Općine Kistanje , u skladu sa odgovarajućim zakonom i ovom Odlukom.
U slučaju izuzetne,neplanirane i iznenadne spriječenosti općinskog načelnika, prvi zamjenik općinskog načelnika može na usmeno odobrenje općinskog načelnika pokrenuti postupak nabave bagatelne vrijednosti kada je potrebno nabavu provesti brzo i u što kraćem roku..

Članak 17.

Postupak javne nabave roba, radova i usluga može se provesti samo u skladu s propisima o javnoj nabavi i važećim planom nabave roba, radova i usluga.

Za nabavu roba,radova i usluga bagatelne vrijednosti propisane Zakonom o javnoj nabavi ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi već se postupak nabave provodi prema posebnoj odgovarajućoj odluci koju donosi općinski načelnik.

Članak 18.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba,usluga i radova bagatelne vrijednosti iz st.2.čl.17.ove Odluke donosi općinski načelnik.

Članak 19.

Prava vezana za rad i radne odnose djelatnika reguliraju se u skladu s odlukama Općinskog vijeća Općine Kistanje , općinskog načelnika , zakonskim propisima i općim aktima.

Članak 20.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika , uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanja ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetima propisanim zakonom i podzakonskim propisima.

Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 21.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, potraživanje na ime javnih davanja mogu se otpisati ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika-građanina i članove njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima:
-ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi , odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili
-ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
a) kada imovina , u novčanom obliku , podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,
b)kada podnositelj zahtjeva ,odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom ( stan ili kuća veličine do 35 m2 za jednu osobu , uvećana za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10m2), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,
c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva ,mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske osnovice.
Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 2.točke 1.ovog članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2.ovog članka.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje po nalogu općinskog načelnika otpisuje potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti u stečajnom postupku ako postoji rješenje o brisanju iz sudskog registra po okončanju stečajnog postupka, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra u postupku likvidacije ili ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje.

Članak 23.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, naplata potraživanja na ime javnih davanja može se odgoditi
u cijelosti ili djelomično pod uvjetom da naplata u cijelosti na dan dospijeća predstavlja neprimjereno opterećenje, nanosi veću gospodarsku štetu ili bi dovela do nelikvidnosti,a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga.

O odgodi naplate duga iz stavka 1. ovoga članka na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva odlučuje općinski načelnik.

Naplata duga na ime javnih davanja može se odgoditi jednokratno najdulje do deset mjeseci ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima do 24 mjesečna obroka.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka dužnik-pravna osoba obvezan priložiti jedno od sredstava osiguranja:
neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama,pokretninama i pravima građenja, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta, u slučaju da iznos potraživanja prelazi 20.000 kuna kao i u slučaju kada se traži jednokratna odgoda naplate na razdoblje duže od 6 mjeseci.

Za vrijeme trajanja odgode obračunavaju se zakonske zatezne kamate.
Ako se dužnik ne pridržava rokova iz odluke o odgodi plaćanja, ista će se ukinuti te pokrenuti postupak ovrhe.

U slučaju da je protiv dužnika pokrenut ovršni postupak isti će se po zahtjevu dužnika obustaviti ako se odgodi naplata duga ili ako se odobri plaćanje u obrocima.

Ukoliko je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja
ili obročnu otplatu duga ne može se podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

Članak 24.

U pokrenutim postupcima ovrhe donošenjem rješenja o ovrsi, rješenjem utvrđene troškove ovrhe neće se naplaćivati ukoliko dužnik uplati iznos duga prije dostave rješenja tijelu nadležnom za provedbu ovrhe.

Članak 25.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Kistanje nadzire Općinsko vijeće .
Nadzor nad zakonitosti materijalnog i financijskog poslovanja Općine Kistanje provodi Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo.
Reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Članak 26.

Proračun Općine Kistanje izvršava se do 31.prosinca 2016.godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2016.godine ,podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna slijedeće fiskalne godine.

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 27.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:400-06/15-01/8
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 14.prosinca 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković