ZAKLJUČAK o recenziji Strategije razvoja Općine Kistanje

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Opčine Kistanje na 16.sjednici,od 14.prosinca 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o recenziji Strategije razvoja Općine Kistanje


1.Nacrt Strategije razvoja Općine Kistanje izrađen od strane Matice d.o.o. , u suradnji sa Veleučilištem u Kninu , dati na recenziju stručnoj i kompetentnoj pravnoj osobi.
2.Za provedbu prethodnog stavka zadužuje se općinski načelnik
3.Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Oopćine Kistanje.
4.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Kistanje.

KLASA:021-01/15-01/31
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,14.12.2015.
Općinsko vijeće općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković