PROGRAM socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14.prosinca 2015.godine, donosi

PROGRAM
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

 

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se financijska sredstva  za provođenje Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2016.godini.

Članak 2.

Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2015.godinu u ukupnom iznosu od 874.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:
    
  PLAN   kn
1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

20.000

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

540.000

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

6. Pomoć starim i nemoćnim

50.000

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

10.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom 
socijalne pomoći

45.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole

15.000

SVEUKUPNO:

874.000

 

 

Izvori financiranja

 

Općina Kistanje

196.000

Šibensko-kninska županija

550.000

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje

120.000

UKUPNO:

874.000


Članak 4.

Evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz ovog Programa vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, a dio dokumentacije osigurava se i putem Centra za socijalnu skrb Knin, Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih uključenih u provedbi ovog Programa.
Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Kistanje , a raspodijeliti će se ovisno o njegovoj likvidnosti. Raspodjela sredstava vrši se po nalogu načelnika Općine Kistanje.

Članak 6.

Ovaj Program  objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/15-01/12
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14.prosinca  2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković