PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14.prosinca 2015.godine, donosi


PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini 

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016.g.(u daljnjem tekstu:Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Kistanje  za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade prema članku 22.stavku 1.zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program sadrži:
-opis poslova s procjenom troškova po djelatnostima,
-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa,
-izvore financiranja.

Programom su predviđene djelatnosti: javna rasvjeta, održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama,održavanje javnih površina i čistoće, veterinarski i sanitarni poslovi te ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 2.
1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

1.

Troškovi električne energije

350.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o  
standardima upravljanja rasvjetom

150.000,00

 

Ukupno:

500.000,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

350.000,00

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika .

350.000,00

 

1.2.

Čišćenje snijega

30.000,00

 

Ukupno:

380.000,00

 

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

1.

Održavanje javnih površina

42.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

22.000,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

1.5.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.
(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

450.000,00

 

Ukupno:

492.000,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

20.000,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

10.000,00

 

Ukupno:

35.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

10.000,00

1.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

3.

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

4.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

    5.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

5.

Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.)

80.000,00

6.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje

200.000,00

7.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

 

Ukupno:

373.000,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Iznos (kuna)

1.

Javna rasvjeta

500.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

380.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

492.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

35.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

373.000,00

 

Ukupno:

1.780.000,00

 

Članak 3.

Ovim Programom  planiraju se ostvariti slijedeći ciljevi:
-unapređenje i razvoj prometne infrastrukture
-povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete,
-širenje i uređenje javnih površina,
-unapređenje stanja u prostoru

Mjerljivost ciljeva provodi se povećanjem modernizacije  nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, racionalizacijom troškova ,zbrinjavanjem otpada na propisan način, širenjem zelenih i javnih površina koje se održavaju te povećanjem kvalitete života na području općine Kistanje.

Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno  1.780.000,00 kn,
a izvori financiranja su slijedeći


NAZIV

Plan-u kunama

Prihodi od komunalne naknade

150.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

80.000,00

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

350.000,00

Proračun Općine Kistanje

1.200.000,00

UKUPNO:

1.780.000,00

Članak 5.

Poslovima  iz ovog programa  obuhvatit će se:
Održavanje prometnica


1.Ulica dr.Franje Tuđmana
12.332 m2  prometnice
4.320 m2  nogostup + zelene površine

2.Ulica hrvatskih branitelja
5.600 m2  prometnice
4.000 m2 nogostup + zelena površina

3.Ulica Ante Starčevića
4.607 m2   prometnica
2.871 m2  pješaćka staza + zelena 
površina

4.Ulica Nikole Tesle
2.550 m2  prometnica

5.Trg Petra Preradovića
8.400 m2 

6.Trg sv.Nikole
4.100 m2

7.Ulica kralja Zvonimira
4.200 m2  prometnica

8.Novo naselje "Kistanje 1" i spojevi
25.910 m2 prometnice
12.955 m2  nogostupi

9.Đevrske
3.930 m2  prometnice
3.010 m2  nogostup

10.Ostalo manje, sporedne ulice
5.100 m2   prometnice

UKUPNO :
a) prometnice ……………………………………………..76.729 m2
b) nogostup + zelene površine…………………………….27.156 m2
ukupno: …………….103.885  m2 

Održavanje mjesnih groblja:


1.Naselje Kistanje
-Manastirsko groblje ( pravoslavno)
-Livadice (pravoslavno)
-Novo naselje "Kistanje 1" (katoličko)
-Groblje kod crkve sv. Nikole (zaseok Bezbradice) (pravoslavno)

2.Nunić
-Groblje kod crkve sv. Antuna Padovanskog (katoličko)

3.Biovičino Selo
-Groblje kod crkve  sv. Petra ( za pravoslavne vjernike iz Nunića, Modrinog Sela i Biovičinog Sela)

4.Ivoševci:
-Groblje kod crkve sv.Jovana (pravoslavno)

5.Đevrske
-Groblje kod crkve sv. Ilije (pravoslavno)
-Groblje Šarića ( pravoslavno)

6.Varivode
-Groblje  Varivode , za pravoslavne vjernike

7.Smrdelje
-Groblje Smrdelje, pravoslavno

8.Gošić
-Groblje Gošić, pravoslavno

9.Zečevo
-Groblje Zečevo,pravoslavno

 

 

Dinamika održavanja groblja:

1.Košnja trave………………………………………………………………...1 puta godišnje
2.Odvoz pokošene trave na odlagalište………………………………….…….1 puta godišnje
3.Orezivanje niske živice………………………………………………….......1 puta godišnje
3.Orezivanje zapuštenih živica……………………………………………..…1 puta godišnje
4.Uništavanje korova u travnjaku i oko grobnih mjesta-grobnica………..…...1 puta godišnje
5.Okopavanje grmlja……………………………………………………….….1 puta godišnje
6.Zalijevanje grmlja…………………………………………………………....po potrebi
7.Održavanje staza-nasipavanje staza tucanikom  i sličnim materijalima…......1 godišnje
8.Odvoz otpada- ručno/kamionom……………………………………………..1 puta godišnje
9.Održavanje drveća……………………………………………………............1 godišnje
10.održavanje cvijeća…………………………………………………………..1 godišnje
11.Održavanje ograda groblja –suhozida i drugo  ………………………..…..1 godišnje

 

Površina  pojedinih mjesnih groblja na području općine Kistanje

Red.br.

Naziv  naselja-naziv groblja

Dužina u
metrima

širina u
metrima

Ukupna
površina u m2

Površina groblja
za održavanje m2

Napomena

1

Naselje Kistanje

 

 

 

 

 

1.1.

Manastirsko groblje

45

20

900

495

 pravoslavno

1.2.

Livadice

75

52

3900

3.178

pravoslavno

1.3.

Novo naselje"Kistanje1"

90

90

8100

7.820

katoličko

1.4.

Bezbradice-sv-Nikola

190

65

12350

8.577

pravoslavno

 

UKUPNO:

400

227

25250

20070

 

2

Đevrske

 

 

 

 

 

2.1.

kod crkve sv.Ilija

70

45

3150

1.767

pravoslavno

2.2.

groblje Šarići

48

26

1248

687

pravoslavno

 

UKUPNO:

118

71

4398

2.454

 

3

Varivode

 

 

 

 

 

3.1.

groblje Varivode

90

60

5400

2.970

pravoslavno

 

UKUPNO:

90

60

5400

2.970

 

4

Smrdelje

 

 

 

 

 

3.1.

groblje Smrdelje

165

25

4125

3.991

pravoslavno

 

UKUPNO:

165

25

4125

3.991

 

5

Gošić

 

 

 

 

 

5.1.

groblje Gošić

51

30

1530

842

pravoslavno

 

UKUPNO:

51

30

1530

842

 

6

Zečevo

 

 

 

 

 

6.1.

groblje Zečevo

61

61

3721

2.233

pravoslavno

 

UKUPNO:

61

61

3721

2.233

 

7

Nunić

 

 

 

 

 

7.1.

groblje kod crkve sv.Ante

120

40

4800

2.567

katoličko

 

UKUPNO:

123

40

4800

2.567

 

8

Biovičino Selo

 

 

 

 

 

8.1.

Groblje kod crkve sv.Petar

215

75

16125

8.869

pravoslavno

 

UKUPNO:

215

75

16125

8.869

 

9

Ivoševci

 

 

 

 

 

9.1.

Groblje kod crkve sv.Jovana

132

85

11220

6.171

pravoslavno

 

UKUPNO:

132

85

11220

6.171

 

 

UKUPNO:

1355

674

76569

50167

 

 
Članak 5.

Detaljni prikaz  mjerljivih aktivnosti iz ovog programa kao i financijski iznosi za svaki od njih na odgovarajući način  prikazani su sklopljenim ugovorima, narudžbenicama, troškovnicima izrađenim projektima i slično,a aktivnosti  koje je  nemoguće prethodno u  potpunosti  utvrditi  biti će utvrđene  odgovarajućim  dokumentima prije i u momentu plaćanja (četverogodišnji ugovori o održavanju,drugi ugovori, narudžbenice, računi   i slično).

Članak 6.

Za ostvarenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
Članak 7.

Do kraja ožujka 2016.godine Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Programa.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja  2016.godine.

KLASA:363-01/15-01/6
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14..prosinca 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković