OGLAS za prijam djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 19. i 29.st.3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11),uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 3.st.3.istog zakona ,te Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)-„Kistanje-inclusive community"- financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 od 07.travnja 2014.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
za prijam djelatnika na određeno vrijeme
za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „
(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.Predmet Oglasa je prijam djelatnika za rad na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" („Kistanje –inclusive community") financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 , kako slijedi:

A. Njega i pomoć u kući

1.)Naziv radnog mjesta: Administrator/pomoćnik za lokalni projekt (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator /assistant –Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-VSS-prave struke (magistar struke 300 ECTS bodova)
-Stručni specijalist javne uprave (240ECTS bodova),
-Stručni prvostupnik javne uprave (180 ECTS bodova)
-rad sa punim radnim vremenom
-poznavanje rada na računalu/Microsoft Word-a i Excel-a
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-vozačka dozvola"B"kategorije
-radno iskustvo nije važno
-poželjno iskustvo rada u zajednici sa starim i nemoćnim osobama ,na provedbi istog ili sličnog projekta
Mjesto rada: Kistanje , uz redovni obilazak krajnjih korisnika iz programa koji žive na području svih 14
naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Administrativna podrška provedbi projekta;koordinacija administrativnih procedura vezanih za pružanje
usluga mobilnih timova i dječjeg programa;pružanje logističke i tehničke podrške;koordinacija dnevnih
aktivnosti uključujući i rješavanje specifičnih radnih situacija ;sudjelovanje u praćenju,izvještavanju i suradnji
s partnerom.


2.)Naziv radnog mjesta: Gerontodomaćica/spremačica (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.4. lokal project Geronto maid /Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 2 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Srednja školska sprema 3 godine
-Srednja školska sprema 4 godine
-rad sa punim radnim vremenom
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-poželjna vozačka dozvola"B"kategorije
-terenski rad
-radno iskustvo nije važno
-poželjno iskustvo rada u zajednici sa starim i nemoćnim osobama na provedbi istog ili sličnog projekta
Mjesto rada: područje svih 14 naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Pružanje usluga u kući starijim osobama ,što podrazumijeva: održavanje osobne i kućne higijene
korisnika,pomoć u pripremi hrane, sitni poslovi u domaćinstvu, razne nabavke, pratnja kod liječnika i drugih
službi, dostavljanje medicinske i druge dokumentacije, pomoć u održavanju kontakata.

3.)Naziv radnog mjesta: vozač , pomoćni radnik –kućni majstor (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.6.Driver/assistant Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Srednja školska sprema 3 godine
-Srednja školska sprema 4 godine
-rad sa punim radnim vremenom
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-vozačka dozvola"B"kategorije
-terenski rad
-radno iskustvo nije važno
-poželjno iskustvo rada u zajednici sa starim i nemoćnim osobama na provedbi istog ili sličnog programa
Mjesto rada: područje svih 14 naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Rad u mobilnom timu za pružanje usluga u kući starijim osobama,što podrazumijeva:prijevoz korisnika do
liječnika i drugih institucija; sitne administrativne usluge-nabava recepata za lijekove, nabava lijekova,nabava
raznih potvrda,pošta; uređenje dvorišta;košnja trave i ;krečenja; cijepanja drva, i sl.
sobe; uređenje vrta;drugi sitni popravci u kući.

4.)Naziv radnog mjesta: Medicinska sestra/medicinski tehničar (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.7.Nurse Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Srednja medicinska škola 4 godine
-rad sa punim radnim vremenom
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-terenski rad
-poželjna vozačka dozvola"B"kategorije
-radno iskustvo -1 godina
-položen stručni ispit za medicinsku sestru
Mjesto rada: područje svih 14 naselja općine Kistanje.
Opis poslova:
Rad u mobilnom timu za pružanje socijalne ,zdravstvene njege u kući starijim osobama ,što podrazumijeva:
pratnju do liječnika;kontrolu krvnog tlaka; kontrolu šećera;praćenje korištenja lijekova i drugih zakonom
predviđenih poslova; kontakti s obitelji; koordinacija volontera i sl.

B. Usluge kratkotrajne brige o djeci

5.)Naziv radnog mjesta: Djelatnici u dječjem programu (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.8.Nanny/teacher Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 2 (m/ž)
Opći uvjeti za prijem :
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijem:
-Sveučilišni prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja(180ECTS bodova)
-Stručni prvostupnik primarnog obrazovanja (180ECTS bodova)
-Stručni prvostupnik predškolskog odgoja (180ECTS bodova)
-rad sa nepunim radnim vremenom (30 sati rada tjedno, 6 sati dnevno tijekom radnog tjedna u smjenama)
-nema smještaja
-bez naknade za prijevoz
-poželjna vozačka dozvola"B"kategorije
-radno iskustvo nije nužno
-poželjno iskustvo rada u zajednici sa djecom i mladima
Mjesto rada: Kistanje
Opis poslova:
Organiziranje i provedba aktivnosti u dječjem programu--animacija djece;komunikacija s majkama i drugim
članovima obitelji; koordinacija volontera i suradnja s drugim dionicima :škola,sportski klubovi, udruge itd.

-Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
-Kandidat primljen na određeno vrijeme,prima se uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
-Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju .
-Za radna mjesta za koja se traži znanje rada na računalu, provest će se praktična provjera toga znanja.
Napomena: Sa kandidatom koji dostavi potvrdu/certifikat o osposobljenosti za rad na računalu, neće se
provoditi praktična provjera toga znanja te se smatra da je kandidat osposobljen za rad na računalu.
-Kandidat koji ne pristupi intervjuu i provjeri znanja za rad na računalu, a nije dostavio potvrdu/certifikat
kojom dokazuje da je osposobljen za rad na računalu,smatrat će se da je odustao odnosno da je povukao svoju
prijavu na oglas.
-Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti za zapošljavanje po posebnom zakonu (Čl.35.Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i članka 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina), ukoliko to pravo želi koristiti, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o
tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.
-Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Prijavu je potrebno
vlastoručno potpisati.
-Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se
kandidatom prijavljenim na Oglas, sukladno članku 21. Zakona.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-kratak životopis
-preslika osobne iskaznice
-dokaz o stečenom zvanju/stručnoj spremi-preslika diplome/svjedodžbe
-preslika vozačke dozvole (ako se traži)
-potvrda o nekažnjavanju
-dokaz o eventualnom iskustvu rada na provedbi istih ili sličnih projekata u zajednici
-izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu

Prijave na Oglas podnose se u roku osam (8) dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, Ispostava u Kninu, na adresu:

Općina Kistanje
Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
sa naznakom „za oglas-ne otvaraj"


PRIJAVE SE PODNOSE OD 08.04.2014. do 15.04.2014.g.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se intervju o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni putem internetske stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Sve informacije na telefon : (022) 763 055 . Pročelnik

Marijan Poturović,prof.