PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici, od 20.prosinca 2018.godine, donosi

 

PRVE IZMJENE PROGRAMA
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu

 

Članak 1.

Članak 6. Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 14/2018. i 7/2018.),mijenja se i glasi:

„Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje  iznos 130.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom  186.500,00 kuna, a dodijeliti će se:


Naziv

Plan 2018.

Prve izmjene Proračuna za 2018.g.

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi,klape itd.

50.000,00

80.000,00

Kulturno umjetnička društva

20.000,00

26.500,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

80.000,00

Braniteljske udruge

10.000,00

0,00

 

Članak 2.

Ostale odredbe Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.g. se ne mijenjaju i ostaju na snazi.

Članak3.

Ove Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje stupaju  na snagu prvog dana nakon objave ,objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

 

KLASA:021-05/17-01/28
URBROJ:2182/16-01-17-3
Kistanje ,20.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković