PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu

 Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 117. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici, od _20. prosinca 2018.godine, donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/2018.), članak 2. mijenja se i glasi:

Naziv

Plan za 2018.

Prve izmjene
Programa
2018.

Izvor financiranja

Ukupno planirana sredstva za provedbu Programa

880.000,00

884.000,00

 

1.Promicanje mjera demografske obnove-pomoć za   
novorođenu djecu-

45.000,00

45.000,00

Općina Kistanje

 

2. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima:

   
100.000,00

 

105.000,00

 

Općina Kistanje

   -naknade građanima i kućanstvima
(jednokratne novčane  pomoći):

 

85.000,00

 

85.000,00

 

 

 

   -pogrebni troškovi:                                         

15.000,00

20.000,00

 

 

 

3.Podmirenje troškova ogrijeva

500.000,00

500.000,00

Županija

4.Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama:

10.000,00

9.000,00

 

Općina Kistanje

 

   -Hrvatski crveni križ :                                     

5.000,00

5.000,00

   -Hitna pomoć:                                                 

5.000,00

4.000,00

5.Osnovno,srednje i drugo obrazovanje:
- Sufinanciranje troškova prijevoza

 

225.000,00

 

225.000,00

 

Općina Kistanje

     učenicima srednjih škola koji pohađaju  nastavu u
Kninu a nisu u sustavu korisnika socijalne pomoći

 

75.000,00

 

75.000,00

  - Sufinanciranje troškova prijevoza učenicima srednjih
škola koji nastavu pohađaju u Kninu a nisu u sustavu
korisnika socijalne pomoći:                        

150.000,00

150.000,00

Članak 2.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršiti će se temeljem odluka  ili zaključaka Općinskog načelnika, odnosno odgovarajućih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Članak 3.
Ove Prve izmjene i dopune Program stupaju na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se u 2018.g.

KLASA: 550-01/18-01/6
URBROJ: 2182/16-01-18-2
Kistanjem, 20.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković