DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15),  članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici od 20.prosinca 2018.g., donijelo je

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2018.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.14/2017.i 7/2018.), članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.
1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova
2018.(kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.
(kuna)

1.

Troškovi električne energije

300.000,00

300.000,00

300.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o 
standardima upravljanja rasvjetom

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

Ukupno (1+2):

500.000,00

500.000,00

500.000,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

490.000,00

740.000,00

930.000,00

1.1.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -cesta

0

250.000,00

350.000,00

Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje

 

150.000,00

0,00

0,00

Modernizacija nerazvrstanih i lokalnih cesta  na širem području Općine Kistanje (npr.Kresovići) sa uslugom stručnog nadzora.

40.000,00

40.000,00

100.000,00

Sanacija  i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području  Zečeva (Ardalići)/Nunića,Biovičinog Sela i Đevrsaka

300.000,00

450.000,00

400.000,00

Uređenje javne površine na dijelu županijske ceste i to između nje i  obiteljskih kuća ,radi sigurnosti prometa ljudi i vozila/prilazi kućama sa ceste-Đevrske.

0

0

60.000,00

2.

Čišćenje snijega

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Ukupno (1+2):

520.000,00

770.000,00

940.000,00

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.

1.

Održavanje javnih površina

172.000,00

46.000,00

700.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

22.000,00

0,00

0,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

50.000,00

0,00

0,00

1.3.

Održavanje groblja i spomen ploča

90.000,00

10.000,00

0,00

1.4.

Uređenje  zelenih javnih površina

10.000,00

36.000,00

70.000,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.
(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

500.000,00

500.000,00

700.000,00

 

Ukupno (1+2):

672.000,00

540.000,00

700.00,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

40.000,00

40.000,00

40.000,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

20.000,00

0

0,00

 

Ukupno(1+2):

60.000,00

40.000,00

40.000,00

 

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.

1.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

20.000,00

0,00

2.

Održavanja  građ.objekta  precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1

0

20.000,00

0,00

3.

Održavanje i /ili usluge popravka ili nabave  pumpi u precrpnici u Novom naselju Kistanje 1

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.

Nabava klupa i druge urbane opreme

50.000,00

0,00

0,00

5.

Sanacija kanalizacijskog sustava-spajanje kuća na kanalizaciju

30.000,00

120.000,00

100.000,00

 

Uređenje temelja  za postavljanje autobusne nadrstrešnice

5.000,00

0,00

0,00

6.

Deratizacija-dezinsekcija

63.000,00

63.000,00

63.000,00

    7.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a „Sveti Juraj“ Kistanje

260.000,00

270.000,00

150.000,00

9.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.

Sanacija i održavanje septičkih  jama

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Ukupno :

489.000,00

554.000,00

374.000,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Iznos (kuna)

I.Izmjene 2018.
(kuna)

II.Izmjene 2018.

1.

Javna rasvjeta

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

520.000,00

770.000,00

940.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

672.000,00

540.000,00

700.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

60.000,00

40.000,00

40.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

384.000,00

554.000,00

374.000,00

 

Ukupno:

2.136.000,00

2.404.000,00

2.554.000,00

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno  2.554.000,00 kuna a izvori financiranja su slijedeći


NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

Plan-u kunama

I.izmjene 2018.

II.Izmjene 2018.

Prihodi od komunalne naknade

150.000,00

150.000,00

140.000,00

Nacionalni park „Krka“-Naknada za zaštićena prirodna područja

220.000,00

326.000,00

326.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU

200.000,00

0,00

200.000,00

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

0,00

350.000,00

0,00

Županija Šibensko-kninska

60.000,00

60.000,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.506.000,00

1.518.000,00

1.894.000,00

UKUPNO:

2.136.000,00

2.404.000,00

2.554.000,00

 

Članak 3.
Ostale odredbe ovog  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2018.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „ br.14/2017.) ostaju neizmijenjene.

Članak 4.
Ove Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2018.g. stupaju na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja  2018.godine.

KLASA:363-01/17-01/9
URBROJ:2182/16-01-18-4
Kistanje , 20.prosinca 2018.g.

 


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković