ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kistanje za 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici,održanoj 04.prosinca 2018.g.,  donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kistanje za 2017.g.

 

Članak 1.

            1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kistanje za 2017.g., KLASA:041-01/18-02/10,URBROJ:613-17-18-7 od 14.rujna 2018.g., koje je na temelju odredbi Zakona o državnom uredu za reviziju ("Narodne novine" broj 80/11) donio Državni ured za reviziju , Područni ured Šibenik.

 

Članak 2.


2.Ovaj zaključak  stupa na snagu  danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:041-02/18-01/7
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KISTANJE

Marko Sladaković