ODLUKA o Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu

Na temelju članka 7. I 39.Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12,15/15)  i čl.32.Statuta Općine Kistanje(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici,od 29.svibnja 2018.godine, donosi

ODLUKU o
 Prvim  izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu.

 

I.
Donose se Prve  izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu, KLASA:400-06/17-01/6, URBROJ:2182/16-02-18-3 od 29.svibnja 2018.g. koje se prilažu ovoj odluci i koje čine sastavni dio ove odluke i zapisnika.

II.
Prve  izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

 

III.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:021-01/18-01/13
URBROJ:2182/16-02-18-1
Kistanje, 29.svibnja 2018.g.

            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković