PROGRAM javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu

 Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 117. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici, od 29.svibnja 2018.godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u
Općini Kistanje za 2018. godinu

Članak 1.
Programom javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba  koje su se iznenada i neočekivano našle u teškoj socijalnoj situaciji zbog nedostatka financijskih sredstava,korisnicima zajamčene minimalne naknade  i  drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Programom javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu osigurava se i pomoć za novorođenu djecu.

Članak 2.
Za ovaj program  planirana su i osigurana sredstva u iznosu od 880.000,00 kuna
Program javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu obuhvaća:

1.Promicanje mjera demografske obnove-pomoć za novorođenu djecu……….45.000,00 kn
   Sredstva za podmirenje ovog  programa osigurava Općina Kistanje.

2.Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima:……………………………………100.000,00 kn
   Sredstva za podmirenje ovog  programa osigurava Općina Kistanje.
-naknade građanima i kućanstvima (jednokratne novčane)….85.000,00 kn
-pogrebni troškovi…………………………………….………15.000,00 kn

3. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva………………………………….…500.000,00 kn
    Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva  osigurava  Šibensko-kninska županija.

4. Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama:…………………………10.000,00 kn
    Sredstva za podmirenje ovog programa  osigurava općina Kistanje.
- Hrvatski crveni križ Knin………………………………..….5.000,00 kn
- Hitna pomoć…………………………………………….…..5.000,00 kn

5.Osnovno,srednje i drugo obrazovanje :………………………………………225.000,00 kn
    Sredstva za podmirenje ovog programa osigurava Općina Kistanje.
-Sufinanciranje troškova prijevoza  učenicima srednjih škola
koji nastavu   pohađaju u Kninu a nisu u sustavu korisnika
socijalne pomoći …………………..………………………...75.000,00 kn
-Godišnje nagrade  učenicima srednjih škola i studentima …150.000,00 kn

Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršiti će se temeljem odluka  ili zaključaka Općinskog načelnika, odnosno odgovarajućih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se u 2018.g.

KLASA: 550-01/18-01/6
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanjem, 29..svibnja 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković