ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15),  članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4 .sjednici od 12.prosinca  2017.g., donijelo je

 

ČETVRTE  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu , članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena  troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.g.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrte izmjene

1.

Troškovi električne energije

250.000,00

250.000,00

250.000

270.000

333.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o 
standardima upravljanja rasvjetom

150.000,00

150.000,00

200.000

230.000

 

230.000,00

 

Ukupno (1+2):

400.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

563.000,00

 

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrte izmjene

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

400.000,00

587.500,00

985.000,00

884.000,00

 

1.1.

A.  Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje /pojačano održavanje  asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih   površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja  asfalta,
korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika (uključujući i usluge stručnog nadzora).

B.  Modernizacija nerazvrstanih cesta /pojačano održavanje  u naselju Varivode (uključujući nadzor)

C.  Sanacija i pojačano održavanje raznih dijelova n.cesta (Zečevo,Ardalići itd.)

400.000,00

 

 

 

0

 

0

587.500,00

 

 

 

0

 

0

600.000,00

 

 

 

385.000,00

 

0

604.000,00

 

 

 

265.000,00

 

15.000,00

662.000,00

 

 

 

265.000,00

 

15.000,00

2.

Čišćenje snijega

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.

Sanacija i uređenje protupožarnog puta GUVNO-PIŠTAVAC sa konzervatorskim radovima na istom ( uključujući i usluge stručnog nadzora)

0

0

120.000,00

120.000,00

120.000,00

 

Ukupno (1+2):

430.000,00

597.500,00

1.115.000,00

1.014.000,00

1.072.000,00

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrte izmjene

1.

Održavanje javnih površina

182.000,00

150.000,00

75.000,00

15.000,00

15.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina/usl.tehn.i invest.održavanja

22.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.4.

Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama
( I.dio )

120.000,00

120.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.5.

Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

590.000,00

 

Ukupno (1+2):

632.000,00

600.000,00

525.000,00

465.000,00

620.000,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrte izmjene

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

20.000,00

20.000,00

20.000,00

30.998,00

35.000,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

 

Ukupno(1+2):

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.998,00

35.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrtke izmjene

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.

Održavanje vodovodnog sustava i uređaja –groblja-itd.

0

0

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.

Održavanje vodovodnog sustava i uređaja

0

0

0

0

45.000,00

6.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

43.000,00

43.000,00

63.000,00

65.000,00

    7.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje

230.000,00

230.000,00

258.000,00

258.000,00

258.000,00

9.

Nagrade vatrogascima za 2017.

0

0

0

30.000,00

30.000,00

10.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

 

Ukupno :

323.000,00

313.000,00

346.000,00

391.000,00

438.000,00

 

 

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Procjena troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrte izmjene

1.

Javna rasvjeta

400.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

563.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

430.000,00

597.500,00

1.115.000,00

1.014.000,00

1.072.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

632.000,00

600.000,00

525.000,00

465.000,00

620.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.998,00

35.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

323.000,00

313.000,00

346.000,00

391.000,00

438.000,00

 

Ukupno:

1.815.000,00

1.940.500,00

2.466.000,00

2.400.998,00

2.728.000,00

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:

"Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno 2.400.998,00 kuna ,a izvori financiranja su slijedeći

NAZIV

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan  2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

Četvrtke izmjene

Prihodi od komunalne naknade

200.000,00

200.000,00

120.000,00

100.000,00

50.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU

250.000,00

478.000,00

240.000,00

0,00

0

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

0

0

267.000,00

267.000,00

267.000,00

N.P."Krka" (Min.zašt.okoliša i energetike)

0

0

348.000,00

600.000,00

600.000,00

Županija Šibensko-kninska

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

Hrvatske vode

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.205.000,00

1.142.500,00

1.431.000,00

1.433.998,00

1.811.000,00

UKUPNO:

1.815.000,00

1.940.500,00

2.466.000,00

2.400.998,00

2.728.000,00


Članak 3.

Odredbe članka 5.,6. i 7.  ovog Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.
Treće izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na  snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja do 31.prosinca  2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/14
URBROJ:2182/16-01-17-7
Kistanje , 12 .prosinca  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković