PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  3.sjednici, od 24.listopada 2017.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi  za 2017.g. , članak 6. mijenja se i glasi:

"Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno 120.000,00 kn , a dodijeliti će se:


Naziv

Plan

Prve izmjene

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

50.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

50.000,00

Kulturno umjetnička društva

0

20.000,00

Članak 2.

Ostale odredbe ovog Programa ostaju neizmijenjene .

Članak 3.

Ove izmjene stupaju na snagu prvog dana nakon objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine.

 

KLASA:021-05/16-01/25
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje ,24.listopada  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković