TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici od 24.listopada 2017.g., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  na području općine Kistanje u 2017.godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g., članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.
 

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

A.1. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.232.000,00 kn, a rasporedit će se kako slijedi:


Red.br.

Naziv

Plan 2017.

Prve izmjene
2017.

Druge izmjene
2017.

Treće izmjene 2017.

1.

Javne površine

120.000,00

827.000,00

385.578,00

32.000,00

2.

Nerazvrstane ceste-novo naselje"Kistanje 1" itd.
-dovršetak Ul.Glama i M.Marulića, sa stručnim nadzorom :570.000,00 kn
-dovršetak ul.Gospe Letničke,115.000,00

450.000,00

0

898.800,00

115.000,00

630.000,00

115.000,00

703.000,00

(588.000+115.000)

3.

Groblja

50.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

4.

Javna rasvjeta

0

0

0

0

5.

Ostalo-gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada,pročišćavanje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže.

400.000,00

406.000,00

500.000,00

367.000,00

UKUPNI RASHODI:

1.020.000,00

2.231.800,00

1.730.578,00

1.232.000,00

A.2. Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se iz:


Red.br.

Naziv

Plan 2017.

Prve izmjene

Druge izmjene

Treće izmjene

1.

Komunalni doprinos

0

30.000,00

30.000,00

20.000,00

2.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.

Proračun Općine Kistanje

370.000,00

412.800,00

943.578,00

581.000

4.

Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

350.000,00

499.000,00

210.000,00

250.000,00

5.

Nacionalni park "Krka"

0,00

870.000,00

152.000,00

16.000,00

5.

Pomoć od Ministarstva gradnje i prostornog uređenja

100.000,00

80.000,00

0

0

6.

Pomoći od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

80.000,00

325.000,00

325.000,00

7.

Pomoć od Šibensko-kninske Županija

0

100.000,00

60.000,00

0

8.

Ostalo –Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

200.000,00

150.000,00

0

30.000,00

UKUPNI PRIHODI:

1.020.000,00

2.231.800,00

1.730.578,00

1.232.000,00

  1. JAVNE POVRŠINE

1.2. Za realizaciju gradnje javnih površina u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  32.000,00 kuna
1.3.U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:


R.br

Naziv aktivnosti

Opis

Vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene
2017.

Druge izmjene
2017.

Treće izmjene
2017.

1.

Uređenje Trga  Petra Preradovića,Kistanje

Projektna dokumentacija za uređenje Trga P.Preradovića-dovršetak.

50.000,00

10.000,00

0

0

2.

Uređenje trga v.Nikole

Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-dovršetak.

50.000,00

10.000,00

0

0

3.

Uređenje javne površine u  funkc.
parka u Novom naselju "Kistanje

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka u novom naselju Kistanje 1 ,Kistanje.

0

40.000,00

20.000,00

20.000,00

4.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju "Kistanje

Izgradnja parka (uređenje terena,nabava zemlje, tucan.
izrada pješačkih staza  te nabava i sadnja trave i stabala

0

150.000,00

50.000,00

0

5.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju "Kistanje.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje parka

0

10.000,00

10.000,00

0

6.

Izgradnja I uređenje  javnih površina –šetnica,park,parkiralište.

Izgradnja auto kampa ,šetnica ,parka,parkirališta itd.-šire područje općine Kistanje.

0

150.000,00

240.578,00

0

7.

Uređenje okoliša

Uređenje okoliša i pripremni radovi na lokaciji budućeg EKO  centra  sa tržnicom  u Kistanjama .

0

400.000,00

50.000,00

0

8.

Priprema podloge za autobusne nadstrešnice.

Uređenje temelja za postavljanje  autobusnih nadstrešnica ( x1 ).

0

2.000,00

5.000,00

2.000,00

9.

Nabava autobusnih nadstrešnica

Nabava dvije autobusne nadstrešnice  (x 1)

0

25.000,00

0

0

10.

Izgradnja moblnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi.

Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner.

20.000,00

0

0

0

11.

 

Uređenje zelenih površina  uz  D59 kroz Kistanje

Priprema i uređenje zemljišta ,nabava sjemena trave i stabala te sadnja istih na  zemljišnom pojasu uz državnu cestu D59 

0

30.000,00

10.000

10.000,00

Ukupno:

120.000,00

827.000,00

385.578,00

32.000,00

2.NERAZVRSTANE CESTE

2.2. Za realizaciju nerazvrstanih cesta u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  703.000,00 kuna.
2.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:

R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

II.Izmjene  2017. HRK

III.Izmjene
2017.

 

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca  250metara ulice Marka Marulića  što podrazumijeva asfaltiranje kolovoza ,izgradnju i asfaltiranje nogostupa,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.

 

400.000,00

 

630.000,00

 

630.000,00

 

575.500,00

2.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"II.faza,jugozapadno područje .

Nadzor nad radovima na izgradnji i uređenju cca  250metara ulice Marka Marulića. 

 

0

 

15.000,00

 

0

 

12.500,00

3.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

Dovršetak izgradnje ulice Gospe Letničke

0

115.000,00

115.000,00

115.000,00

 

3.

Izgradnja priključaka na nerazvrstanu cestu.

Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na izgradnji priključaka nerazvrstanim cestama, u ukupnoj dužini od 50 metara.

 

50.000,00

 

50.000,00

 

0

 

0

4.

Autobusne nadstrešnice

Nabava  autobusnih nadstrešnica

0

25.000,00

0

0

5.

Zaštita od požar

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje protupožarnog puta Pištavac ,na području općine Kistanje

 

0

 

8.800,00

0
0

0

6.

Zaštita od požar

Izgradnja i uređenje protupožarnog puta Pištavac

0

120.000,00

0

0

7.

Nabava kosilice

Nabava kosilice za priključak na kamion za protupožarnu zaštitu

0

50.000,00

0

0

Ukupno:

450.000,00

898.800,00

745.000,00

703.000,00

 

  1. GROBLJA

3.1. Za realizaciju izgradnje infrastrukture  groblja u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna
3.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:


R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

II.izmjene 2017

 

III.Izmjene

 

Izgradnja  ograde /kapele na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

 

Izgradnja ograde/kapele na mjesnom groblju Varivode

Radovi-dio  Općine Kistanje (nabava i doprema materijala-radove izvode mještani /o svom trošku).

00

0

0

50.000,00

 

Izgradnja ograde groblja u Biovičinom Selu

Iskop temelja, nabava i doprema materijala za izvedbu ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu (radove izvode mještani naselja Biovičino Selo sami / o svom trošku).

0

0

0

50.000,00

Ukupno:

0

50.000,00

50.000,00

130.000,00

 

4. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALN INFRASTRUKTURE  ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA ,
    PROČIŠĆAVANJA FEKALNE KANALIZACIJE I DIO KOJI  SUFINANCIRA OPĆINA KISTANJE ZA IZGRADNJU  
   VODOVODNE MREŽE

4.1. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada , pročišćavanje fekalne kanalizacije i dio koji sufinancira Općine Kistanjene za izgradnju vodovodne mreže u 2017. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od  367.000,00 kuna
4.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i procjenom troškova:


R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Plan 2017.
u HKR

I.Izmjene 2017.
u HRK

II.Izmjene
2017.g. uHRK

III.Izmjene 2017.

1.

Nabava  mobilnog reciklažnog dvorišta tip kontejner

Nabava mobilnog reciklažnog dvorište tipa kontejner za odlaganje raznog otpada (x2)

100.000,00

100.000,00

0

0

2.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-izrada podloge /temelja.

Izgradnja  podloge/temelja za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner (x2)

0

6.000,00

0

0

3.

Odlagalište "Macure-Jelenik"

Izrada projektne dokumentacije :
- sanaciju odlagališta "Macure-Jelenik",
-izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad,
-izgradnju reciklažnog dvorišta za građ.otpad

0

0

350.000,00

350.000,00

4.

Stacionarlno reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

80.000,00

80.000,00

0

 

0

5.

Stacionarno reciklažno dvorište

Izgradnja –pripremni radovi .

100.000,00

0

0

0

6.

Izgradnja vodovodne mreže za zaseok Reljići/ Macure

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža (dio)

100.000,00

100.000,00

50.000,00

0

7.

Dovodni gravitacijski cjevovod Kistanje-manastir Krka .

Izrada projektne dokumentacije-Izvedbeni projekt sa tender dokumentacijom dovršetak. Geodetskog elaborata za izvlaštenje  cestovnog zemljišta

20.000,00

20.000,00

20.000,00

17.000,00

8.

Kanalizacija u Ul.Dr.F.Tuđmana

Uređenje-sanacija

0

0

50.000,00

0

9.

Sanacija  i održa. septičkih jama

Priključci kuća na kanalizacijski sustav

0

0

30.000,00

0

10.

Zaštita okoliša

Nabava kompostera  za kućni otpad

0

100.000,00

0

0

Ukupno:

400.000,00

406.000,00

500.000,00

367.000,00

Članak 2.
Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g. stupaju  na snagu prvi dan nakon  objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/13
URBROJ:2182/16-01-17-4
Kistanje, 24.listopada  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković