DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3..sjednici, od 24.listopada 2017.g., donosi

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

 

Članak 1.

U članku 2. Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.15/2016) , iznos 1.035.900,00 kuna zamjenjuje se iznosom:1.026.550,00 kuna.

Članak 2.

 U članku 3. Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.15/2016) , se raspodjeljuju na slijedeći način:

                                                                                     Plan 2017.          I.Izmjene          II.Izmjene
u kunama


1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

40.000,00

60.000,00

70.000,00

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000,00

10.000,00

14.000,00

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000,00

30.000,00

35.000,00

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6. Pomoć starim i nemoćnim

93.000,00

0,00

0,00

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.Tekuće donacije ambulanti u Kistanjama

0,00

0,00

10.000,00

9.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000,00

146.900,00

202.550,00

10.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne pomoći

75.000,00

75.000,00

75.000,00

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole/ mala škola

15.000,00

0

6.000,00

13. Program predškole (Mala škola)

0,00

35.000,00

65.000,00

14. Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program

0,00

30.000,00

0,00

15.Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima

0,00

39.000,00

39.000,00

16. Podmirenje troškova stanovanja  korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu

0,00

100.00,00

0,00

SVEUKUPNO:

927.000,00

1.035.900,00

1.026.550,00

Izvori financiranja

PLAN

I.Izmjene

II.Izmjene

Općina Kistanje

249.000

357.900

326.857,00

Šibensko-kninska županija

500.000

500.000

500.000,00

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

8.000

8.000,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

170.000

170.000

191.693,00

UKUPNO:

970.000

1.035.900

1.026.550,00

Članak 2.

Ove Druge izmjene i dopune Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.g.  stupaju na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:021-05/16-01/22
URBROJ:2182/16-01-17-3
Kistanje , 24.listopada  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković