ODLUKA o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (Usklađenje 1) i Plana zaštite od požara Općine Kistanje

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 39.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. i 4/13), na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Kistanje (Usklađenje 1) i
Plana zaštite od požara Općine Kistanje

Članak 1.

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje (usklađenje 1) u predloženom tekstu.

Članak 2.

Usvaja se Plan zaštite od požara Općine Kistanje u integralnom tekstu kako je predložen.

Članak 3.

Tekstovi akata iz članka 1. i članka 2. ove Odluke izrađeni su od strane tvrtke ALFA ATEST d.o.o. ,Poljička cesta 32, 21000 Split, zakonom ovlaštene pravne osobe za izradu akata i dokumenata iz područja zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara i na koje je akte ishođeno pozitivno, prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Šibensko-kninske, Službe upravnih i inspekcijskih poslova, broj:511-13-06-11133/4-2016.S.G. od 10.03.2017.g.
Članak 4.

Ova Odluka i akti iz članka 1. i članka 2. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana računajući od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:214-01/17-01/4
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marko Sladaković