ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",br.71/06., 150/08., 124/10., 124/11, 86/12., 94/13, 85/15) i članka 32..Statuta Općine Kistanje ("Statuta Općine Kistanje ",broj 8/09., 15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27. veljače 2017.godine, donosi

 

ODLUKU  O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u  sportu Općine Kistanje  za 2016.godinu

 

Članak 1.

  1. Program javnih potreba u  sportu za 2016.g.planiran je u visini od  50.000,00 kuna,  a ostvaren je u visini od 50.000,00 kuna, odnosno ostvaren je sa 100 %.
  2. Program je ostvaren kako slijedi:

 


OPIS

Plan
(II.izmjene)

 Izvršenje

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata

0,00

0,00

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

50.000,00

50.000,00

UKUPNO:

50.000,00

50.000,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/7
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje ,27. veljače 2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković